Podczas zbierania danych osobowych administrator zgodnie z RODO spełnia obowiązek informacyjny (art. 13 RODO). Administrator stosuje zasadę minimalizacji danych (art. 5 ust 1 lit. c), co oznacza zbieranie danych adekwatnie, stosownych danych, oraz ograniczonych danych do tego, co niezbędne do celu, w którym są przetwarzane. Administrator zbiera odpowiednią ilość danych potrzebnych do kontaktu z osobą zainteresowaną ofertą przedstawioną na stronie internetowej. Zastosowanie obowiązkowych pól w formularzu kontaktowym zarówno dla adresu e-mail i numeru telefonu jest nieadekwatne w stosunku do celu jednorazowego kontaktu z klientem (art. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych/art. 5 ust. 1 lit. c RODO). W formularzu kontaktowym przewiduje się możliwość kontaktu z klientem zarówno drogą elektroniczną, jak i telefoniczną, dlatego klient ma możliwość wyboru jednej opcji. Dane osobowe zbierane na tej stronie są zgodne z artykułem 5 RODO.


Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);


b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);


c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);


d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);


e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);


f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”). Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ust. 1 i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie.

Opti Service Wrożyna Szymon


ul. Jelenia 2
43-400 Cieszyn
+48 514-294-352
info@optiservice.com.pl
NIP: 548 235 23 77
Scroll to Top